Eiropas parlaments atzīst – skolām jābūt brīvām no bezvadu tehnoloģijām

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir MP-Details-ShowPicture.jpg

Eiropas Padome, kas pazīstama no Eiropas Cilvēktiesību konvencijas, Žana Husa vadībā 2011. gada 6. maijā publicēja ziņojumu par elektromagnētisko lauku bīstamību sabiedrības veselībai. Komiteja aicina samazināt starojuma maksimālos atļautos lielumus.

Komiteja aicina spert nākamo soli un izņemt no kabinetiem visu bezvadu aprīkojumu, kā arī veikt īpašus pasākumus, lai aizsargātu cilvēkus, kuri ir jutīgi pret elektromagnētisko starojumu. Tostarp – izveidot “balto zonu, kurā elektromagnētiskais starojums ir būtiski pazemināts”.

Pēc komitejas vērtējuma, ieteicamais iedarbības ierobežojums ir 0,2 volti uz metru. Šobrīd Latvijā ICNIRP noteiktais ierobežojums ir 61 volti uz metru.

Svarīgākie notikumi no ES ziņojuma

8.1.2. Pārskatīt pašreizējā elektromagnētiskā lauka iedarbības standartu, kurus noteikusi Starptautiskā nejonizējošā starojuma aizsardzība, zinātnisko pamatojumu , kuriem ir nopietni ierobežojumi un kuri piemēro “tik zemu, cik pamatoti iespējams” (ALARA) principus, aptverot gan termiskos efektus, gan atermisko un bioloģisko ietekmi no elektromagnētiskā starojuma;

8.2.1. Saskaņā ar piesardzības principu iestatīt profilaktiskos sliekšņus mikroviļņu ilgtermiņa iedarbībai visās iekštelpās, nepārsniedzot 0,6 voltus uz metru, un vidējā termiņā to samazinot līdz 0,2 voltiem uz metru .

Asa kritika par pašreizējiem oficiālajiem ICNIRP iedarbības ierobežojumiem

Lielākā daļa Rietumu valstu ir pieņēmušas nevalstiskās organizācijas ICNIRP elektromagnētiskā starojuma iedarbības ierobežojumus. Rezolūcijā 1815 Eiropas Padome asi kritizē šīs robežas. Sk. Problēmas ar oficiālajiem ICNIRP iedarbības ierobežojumiem attiecībā uz elektromagnētisko starojumu .

Padome iesaka jaunu direktīvu par maksimālo lauka intensitāti 0,2 volti uz metru (V / m). Piezīme: Pašreizējais standarts ir 61 volti uz metru. 

Saskaņā ar rezolūciju mobilā tālruņa zvanus vairs nevajadzētu atļaut skolas klasē, nedrīkst izmantot Wifi ierīces. Ieteikums ir izmantot vadu internetu.

Punkti no ES ziņojuma par elektriski paaugstinātu jutību (EHS)

A. Rezolūcijas projekts, ko komiteja vienbalsīgi pieņēma 2011. gada 11. aprīlī

   8.1.4. Īpašu uzmanību pievērsiet “elektriski jutīgām” personām, kuras cieš no elektromagnētisko lauku nepanesības sindroma, un ieviesiet īpašus pasākumus to aizsardzībai, ieskaitot tādu zonu izveidi, kas nesatur viļņus un ko neaptver bezvadu tīkls.

4. Ietekme uz vidi: augi, kukaiņi, dzīvnieki

   22. Visbeidzot, cits eksperts, kas specializējas klīniskajā medicīnā un onkoloģijā, pamatojoties uz vairāku simtu franču pacientu bioloģiskās un klīniskās analīzes rezultātiem, kuri sevi raksturo kā “elektriski jutīgus ”, apstiprināja, ka pastāv elektromagnētisko lauku nepanesības sindroms (SIEMF). un ka šie cilvēki nevēlas saslimt vai cieš no psihiskiem traucējumiem.

9. Zinātniskie pētījumi un argumenti, ko veic asociācijas un NVO, zinātnieku grupas, Eiropas Vides aģentūra un Eiropas Parlaments

   60. Arī šeit referents uzsver, ka daži cilvēki var būt jutīgāki nekā citi pret elektromagnētisko starojumu vai viļņiem. Pētījums, ko veica, piemēram, profesors Dominique Belpomme , Vēža pētījumu un ārstēšanas asociācijas ( ARTAC ) prezidents, vairāk nekā 200 cilvēkiem, kuri sevi raksturoja kā “elektriski jutīgus”, guva panākumus ar apstiprinošiem klīnisko un bioloģisko analīžu rezultātiem ka visā frekvenču spektrā ir bijis tāds elektromagnētisko lauku neiecietības sindroms. […] Šajā kontekstā Zviedrija ir piešķīrusi personām ar paaugstinātu jutību pret elektromagnētisko stāvokli tādu personu statusu, kurām ir ierobežota kapacitāte, lai viņi saņemtu pienācīgu aizsardzību.

Andris Ciekurs par Eiropas parlamenta rezolūciju 1815.

Zemāk rezolūcijas gala variants. To 2011. gada 27. maijā pieņēma Pastāvīgo pārstāvju* komiteja, kas darbojas Asamblejas vārdā. (sk. Dokumentu Nr. 12608). Vides, lauksaimniecības un vietējo un reģionālo lietu komitejas ziņojums, ziņotājs: Žans Huss.

Eiropas Parlamenta rezolūcija 1815

Elektromagnētisko lauku iespējamās briesmas un to ietekme uz vidi

Autors (-i): Parlamentārā asambleja

Izcelsme –

1.Parlamentārā asambleja ir atkārtoti uzsvērusi to, cik svarīga ir valstu apņemšanās saglabāt vidi un vides veselību, kā noteikts daudzās hartās, konvencijās, deklarācijās un protokolos kopš Apvienoto Nāciju Organizācijas konferences par cilvēku vidi un Stokholmas deklarācijā (Stokholma, 1972). . Asambleja atsaucas uz savu līdzšinējo darbu šajā jomā, proti, Ieteikumu 1863 (2009) par vidi un veselību: labāka ar vidi saistītu veselības apdraudējumu novēršana, Ieteikumu 1947 (2010) par troksni un gaismas piesārņojumu un vispārīgi – Ieteikumu 1885 (2009). ) par papildu protokola izstrādi Eiropas Cilvēktiesību konvencijai par tiesībām uz veselīgu vidi un Ieteikumu 1430 (1999) par piekļuvi informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā par vidi un tiesas pieejamību – Orhūsas konvencijas īstenošana.

2.Pašlaik notiekošie pētījumi un ievērojamas diskusijas sabiedrībā par ļoti zemu frekvenču elektromagnētisko lauku, kas aptver elektrolīnijas un elektriskās ierīces, iespējamo ietekmi uz veselību. Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, visu frekvenču elektromagnētiskie lauki ir viena no visbiežāk sastopamajām un visstraujāk augošajām vides ietekmēm, par kurām izplatās satraukums un spekulācijas. Tagad visas populācijas dažādās pakāpēs ir pakļautas elektromagnētiskajiem laukiem, kuru līmenis turpina pieaugt, attīstoties tehnoloģijai.

3.Mobilā telefonija ir kļuvusi ierasta visā pasaulē. Šī bezvadu tehnoloģija ir atkarīga no plaša fiksēto antenu vai bāzes staciju tīkla, kas informāciju pārraida ar radiofrekvences signāliem. Visā pasaulē ir vairāk nekā 1,4 miljoni bāzes staciju, un, ieviešot trešās paaudzes tehnoloģiju, to skaits ievērojami palielinās. Arī citi bezvadu tīkli, kas nodrošina ātrdarbīgu piekļuvi internetam un pakalpojumus, piemēram, bezvadu lokālie tīkli, arvien biežāk sastopami arī mājās, birojos un daudzās sabiedriskās vietās (lidostās, skolās, dzīvojamās un pilsētas teritorijās). Palielinoties bāzes staciju un vietējo bezvadu tīklu skaitam, palielinās arī radiofrekvenču iedarbība uz iedzīvotājiem.

4.Kaut arī elektriskajiem un elektromagnētiskajiem laukiem dažās frekvenču joslās ir pilnīgi labvēlīga ietekme, ko izmanto medicīnā, citām nejonizējošām frekvencēm, neatkarīgi no tā, vai tās ir ārkārtīgi zemas frekvences, elektropārvades līnijas vai atsevišķi augstfrekvences viļņi, ko izmanto radaru, telekomunikāciju un mobilās telefonijas jomā, šķietami ir vairāk vai mazāk potenciāli kaitīga, netermiska, bioloģiska iedarbība uz augiem, kukaiņiem un dzīvniekiem, kā arī uz cilvēka ķermeni, pat ja tie ir pakļauti līmenim, kas ir zemāks par oficiālajām robežvērtībām.

5.Attiecībā uz visu tipu un frekvenču elektromagnētisko lauku emisiju standartiem vai sliekšņa vērtībām asambleja stingri iesaka piemērot principu ALARA (tik zema, cik tas ir saprātīgi sasniedzams), kas attiecas gan uz elektromagnētiskās emisijas vai starojuma tā saucamajiem termiskajiem efektiem, gan uz atermisko vai bioloģisko iedarbību. Turklāt, ja zinātniskais novērtējums neļauj pietiekami droši noteikt risku, būtu jāpiemēro piesardzības princips. Ņemot vērā pieaugošo pakļaušanu iedarbībai uz iedzīvotājiem, jo īpaši neaizsargātām grupām, piemēram, jauniešiem un bērniem, ja agrīni brīdinājumi tiek atstāti novārtā, agrīnās brīdināšanas dēļ varētu būt ārkārtīgi augstas cilvēku un ekonomiskās izmaksas.

6.Asambleja pauž nožēlu, ka, neraugoties uz aicinājumiem ievērot piesardzības principu un neskatoties uz visiem ieteikumiem, deklarācijām un vairākiem likumā un likumdošanā paredzētajiem uzlabojumiem, joprojām nav reaģēts uz zināmiem vai iespējamiem vides un veselības riskiem un praktiski sistemātiskiem kavējumiem efektīvu preventīvo pasākumu pieņemšanā un ieviešanā. Augstu zinātnisku un klīnisku pierādījumu gaidīšana, pirms veikt pasākumus, lai novērstu labi zināmus riskus, var rasties ļoti lielas veselības un ekonomiskās izmaksas, kā tas bija azbesta, svina benzīna un tabakas gadījumā.

7.Turklāt Asambleja atzīmē, ka elektromagnētisko lauku vai viļņu problēmai un to iespējamām sekām uz vidi un veselību ir skaidras paralēles ar citiem aktuāliem jautājumiem, piemēram, medikamentu, ķīmisku vielu, pesticīdu, smago metālu vai ģenētiski modificētu organismu licencēšana. Tāpēc tas uzsver, ka zinātniskās ekspertīzes neatkarības un ticamības jautājums ir ļoti svarīgs, lai veiktu pārredzamu un līdzsvarotu potenciālās negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēku veselību novērtējumu.

8.Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Asambleja iesaka Eiropas Padomes dalībvalstīm:
8.1. vispārīgi runājot:
8.1.1. veikt visus pamatotos pasākumus, lai samazinātu pakļaušanu elektromagnētiskajiem laukiem, jo īpaši mobilo tālruņu radiofrekvencēm, un jo īpaši bērniem un jauniešiem, kuri, šķiet, ir visvairāk pakļauti galvas audzēju iedarbībai;
8.1.2. pārskatīt pašreizējo elektromagnētisko lauku iedarbības standartu zinātnisko bāzi, ko noteikusi Starptautiskā nejonizējošā starojuma aizsardzība, kuriem ir nopietni ierobežojumi, un piemērot ALARA principus, aptverot gan termisko efektu, gan elektromagnētisko izstarojumu vai starojuma atermisko vai bioloģisko iedarbību;
8.1.3. organizēt informācijas un izpratnes veidošanas kampaņas par potenciāli kaitīgas ilgtermiņa bioloģiskās ietekmes risku uz vidi un cilvēku veselību, īpaši mērķējot uz bērniem, pusaudžiem un jauniešiem reproduktīvā vecumā;
8.1.4. īpašu uzmanību pievērst “elektriski jutīgiem” cilvēkiem, kuri cieš no elektromagnētisko lauku nepanesības sindroma, un ieviest īpašus pasākumus to aizsardzībai, tostarp izveidot no viļņiem brīvas zonas, kuras neaptver bezvadu tīkls;
8.1.5. lai samazinātu izmaksas, ietaupītu enerģiju un aizsargātu vidi un cilvēku veselību, pastiprina pētījumus par jauna veida antenām, mobilo tālruni un DECT tipa ierīcēm un mudina pētniecību attīstīt telekomunikāciju, kuras pamatā ir citas tehnoloģijas, kas ir tikpat efektīvas, bet kuru ietekme uz vidi un veselību ir mazāk negatīva;

8.2. par mobilo tālruņu, DECT bezvadu tālruņu, WiFi, WLAN un WIMAX privātu izmantošanu datoriem un citām bezvadu ierīcēm, piemēram, bērnu monitoriem:
8.2.1. saskaņā ar piesardzības principu noteikt profilaktiskos sliekšņus mikroviļņu ilgtermiņa iedarbībai visās iekštelpās, nepārsniedzot 0,6 voltus uz metru, un vidējā termiņā to samazināt līdz 0,2 voltiem uz metru;
8.2.2. pirms licencēšanas veic atbilstošas riska novērtēšanas procedūras visiem jaunajiem ierīču veidiem;
8.2.3. ieviest skaidru marķējumu, kas norāda mikroviļņu vai elektromagnētisko lauku klātbūtni, ierīces raidīšanas jaudu vai īpatnējo absorbcijas pakāpi (SAR) un visus ar tās lietošanu saistītos veselības apdraudējumus;
8.2.4. vairot izpratni par DECT bezvadu tālruņu, mazuļu monitoru un citu sadzīves tehnikas, kas izstaro nepārtrauktus impulsa viļņus, iespējamo risku veselībai, ja visas elektriskās ierīces paliek pastāvīgi gaidstāves režīmā, un ieteikt mājās izmantot vadu, fiksētos tālruņus vai, ja tas nav iespējams, modeļus kas pastāvīgi neizstaro impulsa viļņus;

8.3. par bērnu aizsardzību:
8.3.1. dažādās ministrijās (izglītības, vides un veselības aizsardzības jomā) attīstīt mērķtiecīgas informācijas kampaņas, kas paredzētas skolotājiem, vecākiem un bērniem, lai brīdinātu viņus par mobilo ierīču un citu ierīču, kas izstaro mikroviļņus, agrīnu, nepārdomātu un ilgstošu izmantošanu;
8.3.2. bērniem, it īpaši skolās un klasēs, dodiet priekšroku vadu interneta savienojumiem un stingri reglamentējiet mobilo tālruņu lietošanu skolēniem skolas telpās;

8.4. attiecībā uz elektrības līniju un releju antenu bāzes staciju plānošanu:
8.4.1. ieviest pilsētplānošanas pasākumus, lai augstsprieguma elektrolīnijas un citas elektroietaises uzturētu drošā attālumā no mājokļiem;
8.4.2. piemērot stingrus drošības standartus jaunu mājokļu elektrisko sistēmu ietekmei uz veselību;
8.4.3. samazināt releju antenu sliekšņa vērtības saskaņā ar ALARA principu un uzstādīt sistēmas visu antenu visaptverošai un nepārtrauktai uzraudzībai;
8.4.4. nosaka jauno GSM, UMTS, WiFi vai WIMAX antenu vietas ne tikai atbilstoši operatora interesēm, bet konsultējoties ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, vietējiem iedzīvotājiem un iesaistīto pilsoņu apvienībām;

8.5. attiecībā uz riska novērtējumu un piesardzības pasākumiem:
8.5.1. padarīt riska novērtēšanu vairāk orientētu uz profilaksi;
8.5.2. uzlabot riska novērtēšanas standartus un kvalitāti, izveidojot standarta riska skalu, riska līmeņa norādīšanu padarot obligātu, pasūtot vairākas pētāmās riska hipotēzes un ņemot vērā saderību ar reālās dzīves apstākļiem;
8.5.3. pievērst uzmanību un aizsargāt zinātniekus – “trauksmes cēlājus”;
8.5.4. formulēt uz cilvēktiesībām orientētu piesardzības un ALARA principu definīciju;
8.5.5. palielināt neatkarīgu pētījumu publisko finansējumu, jo īpaši piešķirot nozares dotācijas un apliekot ar nodokļiem produktus, kas ir publisko pētījumu priekšmets, lai novērtētu veselības riskus;
8.5.6. izveidot neatkarīgas komisijas publisko līdzekļu piešķiršanai;
8.5.7. padarīt lobiju grupu pārredzamību par obligātu;
8.5.8. veicināt plurālistiskas un pretrunīgas debates starp visām ieinteresētajām personām, ieskaitot pilsonisko sabiedrību (Orhūsas konvencija).

assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17994&lang=en

Papildus informācija par Žanu Husu – pace.coe.int/en/members/5405?lang=EN

*Pastāvīgo pārstāvju komiteja ( www.consilium.europa.eu/lv/council-eu/preparatory-bodies/coreper-i/) ir komiteja, kurā strādā dalībvalstu valdību pastāvīgie pārstāvji Eiropas Savienībā. Šīs komitejas funkcijas un dažādie sastāvi ir izskaidroti Līguma par Eiropas Savienības darbību 240. panta 1. punktā.

Pastāvīgo pārstāvju komiteja ir galvenā Padomes darba sagatavošanas struktūra. Visi jautājumi, ko paredzēts iekļaut Padomes darba kārtībā (izņemot dažus lauksaimniecības jautājumus), vispirms ir jāizskata Pastāvīgo pārstāvju komitejā, ja vien Padome nenolemj citādi.Dalīties ar šo rakstu Facebook
Dalījušies jau 154 cilvēki

Komentāri (75)

Lai pievienotu komentāru autorizējies ar E-pastu vai Facebook
Rebeka Tsa 16. Aug
This is election year, so nothing personal.
Romans Nikolajevs 16. Aug
Vel viena iespeja pieradijumam par aziotazu pasaules ap civid sovu,bezjiedxigu trakumu ap to.cerams teroristu organizacija PVO tik saukta pie atbildibas,vini teroristi kyrus jalikvide ka sergu
Ольга Каупиня 16. Aug
Кто бы сомневался!
Iveta Svetina 16. Aug
CDC izmaksātās summas slimnīcām par covid pacientiem.
Agnese Bergmane Muižniece 15. Aug
Nu es teikšu tā. Mūsu ģimenei ir paziņas, kas ir saslimuši ar šo vīrusu, kopā 5 cilvēki. 1 nekādu simptomu, nekādu sūdzību, 4 ārstējās stacionārā nopietnā stāvoklī. Pati esmu mediķis un uzskatu, ka pavisam vieglprātīgi nevar pret šo lietu attiekties. N…
LolitaDe Degute 15. Aug
Agnese Bergmane Muižniece rokas bija jāmazgā arī pirms tam un otram klepot virsū arī agrāk nevajadzēja. Varbūt kādam tas ir jaunums, bet citiem tas bija saprotams arī iepriekš.
Romans Nikolajevs 16. Aug
LolitaDe Degute un ari gripa naves nesa agrak..ko var covid baidities...
Liene Putere 15. Aug
Šobrīd Vācijā ārsti , zinātnieki iet demonstrācijās !, par to , ka tiek melots par vīrusa bīstamību un tiek uzlikti visādi ierobežojumi cilvēkiem . Tiek viltota ingormācija par covid-19 ! Pie mums ziņās to nerāda !
Elita Engeleite 15. Aug
Varbūt būtu ieteicams palasīt kas ir manipulēt ar cilvēkiem:
Pirmajā punktā stāv atkārtot medijos visu laiku vienu un to pašu info!
Bailes arī nebūt nav veselībai ieteicams faktors! Kāpēc mūs biedē?…
Roberts Visteins 15. Aug
Šo covid 19 aferu var nosaukt vienā vārdā "kontrole"
Sandis Eglitis 17. Aug
Roberts Visteins ne kontrole, bet bizness!
Kristaps Degis 15. Aug
Publiski veidotais stāsts ir tik apsurds, ka bez šādu dakteru cenzēšanas, nekas nesanāktu. Cerams drīzkritiskā masa sapratīs patiesību. Bet liekas, ka daļa ir hipnozē tik tālu, ka nekad nesapratīs.
Jānis Ulbiks 15. Aug
Labrīt idioti!!! 😇
Kristaps Veinbergs 15. Aug
Lielākam efektam protams jauzvelk balts halāts un jauzkrina stetoskops ap kaklu.
Pietrūksts vēl ātrās palīdzības mašīnas fonā..
Zane Normonta 15. Aug
Tas nav nekāds jaunums. Pazīstamo cilvēku vidū zināms gadījums kad cileva nomirst no pilnīgi kā cita, bet miršanas apliecībā rakstīts covid. Bez testiem, bez nekā. Kad jautāts kāpēc tā, atbilde, jo tā var dabūt kautkādu naudu
Kaspars Zihmanis 16. Aug
Tad, kādēļ tik reģistrēti 32 nāves gadījumi?
Sandis Eglitis 17. Aug
Zane Normonta un kāpēc jūs to te komentārā rakstāt? Kāpēc nav ltv pacelta tēma? To ko jūs rakstāt, nevar pārbaudīt!
Zane Normonta 17. Aug
Sandis Eglitis Es brīnos, ja kāds par to brīnās. Pati par to zinu jau pāris mēnešus. No apkārtējiem periodiski dzirdams kārtējais gadījums. Miršanas apliecībā viss ir izlasāms.
Sandis Eglitis 17. Aug
Zane Normonta miršanas apliecībā ir izlasāms ka nomira no citas kaites un nāves iemesls covid? Apakšā pierakstīts,ka tas tāpēc ka dabūt var piķi? Jūs neatbildējāt uz maniem jautājumiem!
Sandis Nille 14. Aug
Patiesībā viņš ir fizioterapēts, it kā jau ārsts skaitās, bet viņa profesija ir advencēts masieris , otrkārt viņš runā par visādiem dokumentiem, šķirsta lapeles, bet tā arī nevienu neparāda, ja tu būtu nepatiesi apsūdzēts, tu tak parādītu pierādījumus, ne tā?
Andris Ciekurs 14. Aug
Viņš norāda dokumentu. avotus, publicēšanas datumus, katru vari pārbaudīt. Tu tiešām gribi, lai viņš liek katru dokumentu pie kameras un gaida, kamēr tu lasīsi?
Sandis Nille 15. Aug
Andris Ciekurs un kur tad piejami tie dokomenti, viņš pats video atzina kā pret vīrusiem izraksta antibiotikas. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxychloroquine... vīrusus ar antibiotikām neārstē, vīrusus vispār nevar izārstēt, tos var izslimot, vai vakcinēties pret tiem
Andris Ciekurs 15. Aug
Sandis Nille kurš tieši dokuments tev interesē?
Sandis Nille 15. Aug
Andris Ciekurs kaut vienu dokomenta avotu, pēc pāša izvēles, es protams varu ielikt laika zīmēs par katru dokumetnu, kuru viņš piemin, bet zinu , ka vienkārši iztērēšu savu laiku, jo nebūs ko iedot pretī
Andris Ciekurs 15. Aug
Viņš par antibjotikām neteica ne kaut ko pozitīvu ne negatīvu. Tik pieminēja, ka tā amatpersona bija tās iekļāvusi ziņojumā.
...
Te būs dokuments ar Fauči citātu: "If one assumes that the number of asymptomatic or minimally symptomatic cases is severa…
Sandis Nille 15. Aug
ilgi googlēji?, es prasiju dokomentus no šitā video, nevis to kuru tev piešķīru, tu pats izlasiji, to ku tu man atsūtiji, ta ir tikai tēze, viedoklis, ka covid 19 uzvedas līdzīgi sars un gripai, bet nevienā vietā tur nav teikts, ka tas ir fufelis, vai muējis vīrus
Andris Ciekurs 15. Aug
Sandis Nille Tas ir dokuments no šī video (ceturtā minūte). Ja tev rada šaubas kāds konkrēts citāts no šī video, kuram nevari atrast dokumentālu apstiprinājumu, aicinu uzrakstīt šeit.
Anita Zepa 15. Aug
Andri,lūdzu ,Tev nevajag censties no tomāta izspiest apelsīnu sulu! Nu nesanāks,diemžēl! Saudzē sevi!
Lelde Fedder 14. Aug
Mēs nemanām vairs cik smagāk nekā Civid, saslimuši esam ar inernetiem un neprotam atšķirt patiesu no viltus informācijām....
Aldis Kubilis 14. Aug
😮😦
Oksana Ozola 14. Aug
vins nav vienigais, kas par to saka, tikai diemzel cilveki joprojam tgam netic
Pēter Hercogs 15. Aug
Oksana Ozola cilvēki sen sapratuši ir kā viņiem melo. Oficiālie TV kanāli melo. Un ja esi miris klīnika, tev pieraksta, ka miris no kovida.
Un tie ir meli. Tāpēc ka ar to kovida bausli var manipulēt. Turēt sabiedrību rāmjos. Ja grib, var aizvērt robež…
Zanda Bērziņa 15. Aug
Pēter Hercogs protams ka melo .veikur pazistamam cilvekam darba devejs lika uztaisit testu irija un teica to ka 3dienas jagaida lai atbildi dabutu .vienkarsi visi sie dalbajobi mus pa idiniem uztaisa .un tik botonus sprauz cilvekiem .
Pēter Hercogs 15. Aug
Zanda Bērziņa nu re pat trīs diena analizēt vajag. Bet te dienas laikā tūkstoti veic. Viņi pat asins analīzes taisa dažas dienas.
Tāpēc pie domājiet kam dosiet mandātu Rīgā 29 augustā. Tam kas saldi muld un sola brīnumus, jeb tam kas jau tagad ar savu darbu ir pierādījis savu rūpi?
Imants Lībeks 14. Aug
Viņiem visiem un arī mūsējiem nepatīk cilvēki, kuri runā patiesību un atklāj viņu melus un krāpšanu...
Indulis Dainis 14. Aug
Imants Lībeks Viņi no tā iedzīvojas bagātībā ,zogot un krāpjot
Marta Kalniņa 14. Aug
Rob Hodsdon
Ahmed Tarakanovs 14. Aug
Jā, izrāde un global mafia`s fake, any coronavirus is flu, it is known more than 50 years and written in the books.
Laila Reinholde 14. Aug
Kam tas viss ir izdevīgs?😱
Kalvane Inese 14. Aug
Vakcinu biznesam..pec tam cipiem...
Sandis Eglitis 17. Aug
Kalvane Inese pirmā vakcīnu izstrādāja Krievija!🤔
Kalvane Inese 17. Aug
Sandis Eglitis Neviena vakcina nebus uzskatita par derigu,tikai Geita vakcina, kura jau gaida piemerotu bridi.
Sandis Eglitis 17. Aug
Kalvane Inese Ko jūs ņematies ar to Geitu? Viņš savas bagātības, divās dzīvēs nevar izstērēt, ļoti daudz ziedo labdarībai, gan zinātniekiem, slimību ārstēšanai, vēzim u.c. gāja runas kā tieši Geits šo vīrusu izstrādājis, bet beigās Krievija pirmā uztaisīja vakcīnu, jo it kā jau dod cilvēkiem, un gatava 1 bilionu vakcīnu pārdot!
Ieva Molcanova 14. Aug
USD virsmāsām kas strada pie covid slimniekiem maksā stundā 100$ virstunda 150$ ēšana un dzīvošana apmaksāta
Sandis Eglitis 17. Aug
Ieva Molcanova USD?
Ieva Molcanova 17. Aug
Sandis Eglitis USA
Sandis Eglitis 17. Aug
Ieva Molcanova cipari izskatās pārspīlēti! 100 vai 10 dolāri?
Vita Veldre 14. Aug
Dace Abele
Vita Veldre 14. Aug
Dace Abele
Arnis Vidiņš 14. Aug
Goda vīrs, jo atklāti to pasaka !
Rihards Rihards 14. Aug
Arnis Vidiņš bet realitātē zaudēs visu!
Artis Treilons 15. Aug
Rihards Rihards jo ?
Rihards Rihards 15. Aug
Artis Treilons nostājās pret sistēmu!
Arnis Vidiņš 15. Aug
Ja kas, tad brūk jau arī sistēmas... Pasmaidi... sirds gaišāka kļūs...
LolitaDe Degute 14. Aug
6000 USD saņem slimnīca no valsts par šī vīrusa (rakstu šādi apzināti, jo labi redzams , ka uz vīrusa nosaukumu ir uzlikts filtrs un visus ierakstus čeko) slimnieku, 12 000 USD , ja pieslēdz ventilatoram. Šis info saņemts no cilvēkiem , kas tur dzīvo, strādā medicinā jau daudzus gadus un tas esot izskanējis arī masu medijos tur.
LolitaDe Degute 14. Aug
Kas attiecas uz Kanādu, tur šāda prakse nav. Tapēc arī nedzirdam par milzīgiem skaitļiem šo slimnieku.Man skaidroja, ka tas saistīts ar to, ka ASV pārsvarā ir privātas slimnīcas un tapēc tās saņem šīs summas no valsts. Bet Kanādā pārsvarā valsts slimnīcas.
Kalvane Inese 14. Aug
...tika pieslegti ar citam problemam slimojosie,ar parasto virusu,plausu probl. uc.? Man jau tas likas aizdomigi ,jo neviens no pazinu pazinam nebij slims ar to ipaso virusu.
LolitaDe Degute 14. Aug
Kalvane Inese kas to, lai tagad zin.
Bet zināms ir tas, ka gan mans paziņa, draugs Kanādā, kas ir reanimatologs un strādā ar šādiem pacientiem, gan Izraēlas dakteris ar ko dakterim Apinim bija intervija, abi apgalvo, ka ventilatoru dēļ daudzi ir miruši. It īpaši tas bija Itālijā. Tapec Kanādā arī ļoti uzmanīgi izvērtē ventilatoru nepieciešamību
Kalvane Inese 14. Aug
LolitaDe Degute Tatad tas veids bij iemesls cilveku mirsanai. Jo ,ja mira no ta ventilatora tad vajadzeja partraukt to darbibu.
Janeks Silvanovičs 14. Aug
LolitaDe Degute šo ari zināju👍
Andris Sprogis 14. Aug
LolitaDe Degute Nauda?!Nauda GOGIEM......
Guntars Skrējāns 15. Aug
Cik USD saņem slimnīcas Meksikā un Brazīlijā? Cik labi, ka Latvijā jūsu tik maz - covidiotu! Tāpēc mums tik maz inficēto. Atraduši fizioterapeitu - speciālistu vīrusu jautājumos. Jums vislabākais speciālists būtu laikam tomēr psihiatrs. Tad neļautu ciekuriem un pļaviņiem sev makaronus kārt... " atmiņu ūdenī" uzvārītus. :)
LolitaDe Degute 15. Aug
Guntars Skrējāns Jūs esat mediķis no Meksikas un Brazīlijas?
Guntars Skrējāns 15. Aug
LolitaDe Degute Nē...bet epidēmiju jautājumos es klausos ko saka virusologi un epidemiologi. Un protams ne ciekurus, pļaviņus, Amerikas masierus vai pat to - melnādaino " ārsti" ar Mozambikas diplomu, kas murgo par citplanētiešu DNS, ķirzakcilvēkiem valdībā un slimību rašanos no sapņošanas par sexu ar dēmoniem. Bet ko es te...jums jau tie ir patiesības nesēji...
Guntars Skrējāns 15. Aug
LolitaDe Degute Un vēl..." astroloģijas skola" ...pārsmieties var...:)))))) Vai jūs maz zināt...no kā sastāv zvaigznes, cik tālu tās ir no Zemes, kas ir " tumšā matērija" (vispār jau to nezin neviens), utt. utt...:) Un tas viss 21. gadsimtā...nožēlojami...
LolitaDe Degute 15. Aug
Guntars Skrējāns es gan klausos ko man saka mediķi , draugi, kas dzīvo ārzemēs. Reālus stāstus no dzīves. Nevis nozombeto Tv3... u.t.t.
Guntars Skrējāns 15. Aug
Kā tad...draugi, kas dzīvo ārzemēs... Droši vien arī " astrologi" :) Šis masieris un tā Mozambikas pūšļotāja jau arī dzīvo ārzemēs... Vai tomēr nebūtu jāieklausās mūsu pašu speciālisti, kuri ir izdarījuši visu, lai latvieši nemirtu no šīs sērgas. Atšķirībā no " ārzemēm"....
LolitaDe Degute 15. Aug
Guntars Skrējāns ar Jums viss skaidrs!
Anita Zepa 15. Aug
LolitaDe Degute Īstenībā es sen vairs neiesaistos mēģināt ieskaidrot šai aprobežotībai kaut ko,jo tas patērē tikai enerģiju! Pēdējo teikumu ,,,ar jums viss skaidrs ,,,,,vajadzēja rakstīt pirmo un pēdējo🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Guntars Skrējāns 15. Aug
LolitaDe Degute Man ar jums arī...:) Vāraties savā sektā... pagaidām jūs esat nekaitīgi... cilvēku, ka mācījušies fiziku, ķīmiju un bioloģiju ir vairāk.
Iveta Svetina 16. Aug
LolitaDe Degute , vispār jau tās summas tiek minētas krietni lielākas- $19000 par slimnieku un $39000 par katru pie ventilatora pievienoto.
LolitaDe Degute 16. Aug
Iveta Svetina varbūt tas ir atkarīgs no ASV štata. Es zinu par Minesotas štatu.
Olars Zibens 8. Aug
Kaut kā nav redzami tie pieņemtie mēri.
Marcis Martinovs 7. Aug
Ja gadijumā Latvijā domās šo tad valdībai jābūt piemeram un pirmajiem janotestē !
Roberts Raimo 6. Aug
👌👍🇱🇻🇱🇻🇱🇻💪